INFORMACJE OGÓLNE CO DO SKŁADANIA REKLAMACJI SPRZEDAWANEGO TOWARU

1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).


2. Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.


3.W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja -Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.


4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.


ODSTĄPIENIE


1. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular 34-100 Wadowice, ul. Dr. Putka 2. Odstępując od umowy, Kupujący może posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.


2. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrócony towar powinien pozostać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Klient.


3. Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu zapłaconą cenę towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do Kupującego, z zastrzeżeniem że Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący lub w innej formie zaakceptowanej przez Kupującego, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Kupującego kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego wysłania.


4. Po otrzymaniu przez Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular – oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz zwróconego towaru, Sklep P.P.H.U. GRACJA niezwłocznie wysyła do Kupującego paragon korygujący – dot. zwrotu towaru, której kopię Kupujący obowiązany jest podpisać i odesłać na adres Sklepu podany w pkt 1.


5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym dziale nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności gdy: a. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.