Klauzula informacyjna
zgodna z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”

    1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych elektronicznie jest Dominik Okular prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular1, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Dr. Putka 2, 34-100 Wadowice lub telefonując pod numer: 788 195 766.
    2. Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych – zgodną z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jest umowa sprzedaży pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu2 i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. Inne podstawy przetwarzania Twoich danych wynikają z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO.
    3. Administrator przetwarza również dane osobowe klientów, którzy zakupili oferowany przez niego towar za pośrednictwem serwisu www.allegro.pl (potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”), gdzie prowadzi on sprzedaż jako użytkownik firmowy zarejestrowany pod nazwą „gracjastyl1”. Dane te Administrator pozyskuje od Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, który to podmiot udostępnia je zgodnie z własnym regulaminem. Przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych odbywa się wyłącznie w celach i na zasadach opisanych w niniejszej Klauzuli Informacyjnej, a Administrator zapewnia podmiotom tych danych realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.
    4. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w kilku różnych celach tj. przede wszystkim dla wykonania i prawidłowej realizacji Umowy na podstawie Twojego zainteresowania Naszą ofertą, a ponadto:
    – celem realizacji obowiązków podatkowych,
    – celem podjęcia skutecznych działań w przypadku procedury reklamacyjnej,
    – celem dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią,
    – celem bezpośredniego oferowania Ci przez Nas produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb.
    5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
    6. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który Umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
    – Jeżeli do zawarcia Umowy nie dojdzie w ciągu 14 dni od złożenia Ci przez Nas oferty, Twoje dane osobowe pozyskane w związku z rozmowami o tej Umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
    – Dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub też ustalimy, że uległy one dezaktualizacji.
    7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, hostingowe, prawne, oraz dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
    8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
    Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
    9. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

2)

    1. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa – w tym wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) – środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych do wiadomości Sklepu lub przekazanych Sklepowi.
    2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Regulaminu, a będącej jego integralną częścią. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Klient zapoznał się z treścią ww. Klauzuli informacyjnej.

3)

„Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu Allegro, oznacza akceptację regulaminu sprzedającego dostępnego pod adresem: https://swiatskarpet.pl/content/3-regulamin
4)
„Zawierając umowę sprzedaży zaakceptowali Państwo regulamin Naszego sklepu dostępny pod adresem: www.gracjastyl.pl/regulamin.html. Informuję, iż regulamin ten zawiera Klauzulę Informacyjną w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zgodną z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).”